ul. Polska 21, 81-334 Gdynia,   tel.+4858 6207096,   fax +4858 6210212
Sąd Rejonowy w Gdańsku – XVI Wydział Gospodarczy
KRS-0000127063 NIP: 586-010-28-43
Kapitał Zakładowy: 68500 złotych.


ZAKRES USŁUG

Specjalność Shipcontrol Sp. z o.o. to:

 • Kompleksowe kontrole w transporcie Ro- Ro i kontenerowym
 • Kompleksowe kontrole wyrobów hutniczych
 • Kontrole masy ładunków masowych na podstawie pomiarów zanurzenia statków
 • Kontrole ilości i jakości świeżych owoców południowych i bananów
 • Kontrole pojazdów w imporcie i eksporcie
 • Kontrole stanu zewnętrznego kontenerów i naczep drogowych
 • Wykonywanie przeznakowań towarów w warunkach portowych

Zakres usług świadczonych przez Shipcontrol jest ponadto nieustannie rozszerzany o nowe usługi rzeczoznawstwa transportowego i ładunkowego i obejmuje:

 1. W odniesieniu do ładunków drobnicowych i półmasowych
  • Kontrolę ilości towarów
  • Nadzór nad ważeniem towarów - na wagach samochodowych, kolejowych,
  • Próbobrania, rzeczoznawstwo i kontrolę organoleptyczną jakości towarów (w tym tzw. "Pre-, Post- Shipment Survey")
  • Kontrolę sztauerki i mocowania towarów na środkach transportu
  • Kontrolę stanu i przydatności opakowań do transportu
  • Nadzór nad prawidłowością przeładunków i składowania
  • Identyfikację, nadzór nad segregacją i wszelkie inspekcje oznakowania ładunków
  • Wykreślanie finalnych i wstępnych planów ładunkowych

 2. W odniesieniu do ładunków masowych
  • Ustalanie masy ładunku na podstawie zanurzenia (Draft Survey)
  • Nadzór nad ważeniem towarów - na wagach samochodowych, kolejowych, zasobnikowych

 3. Usługi kontrolne w transporcie kontenerowym i Ro-Ro
  • Kontrolę stanu kontenerów i ich przydatności pod dany ładunek
  • Kontrole ilości, stanu i jakości ładunków w transporcie kontenerowym
  • Kontrolę stanu i oznakowania plomb
  • Plombowanie kontenerów i środków transportu
  • Kontrolę sztauerki i mocowania towarów w kontenerach

 4. Usługi rzeczoznawstwa transportowego i technicznego
  • Kontrola sztauerki i mocowania ładunku, w tym w odniesieniu do sztuk ciężkich i ładunków przestrzennych itp.
  • Stwierdzenie stanu zamknięcia i zabezpieczenia ładowni/luku oraz stanu górnej warstwy ładunku bezpośrednio po otwarciu ładowni (Hatch surveys).
  • Kontrole stanu towarów awaryjnych i uszkodzonych - mające na celu ustalenie rozmiaru szkody i przyczyny uszkodzenia.
  • Kontrole stanu ładowni - tj. ich czystości i przydatności pod załadunek określonych ładunków
  • Plombowanie i rozplombowanie ładowni statków
  • Próbobrania - polegające na właściwym pobraniu prób w sposób podany w zleceniu, a w przypadku braku określenia sposobu - według norm, przepisów lub zwyczajów.
  • Analizy - przeprowadzenie określonych przez zleceniodawcę oznaczeń fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych.
  • Opiniowanie sposobów przewozu, sztauowania i mocowania określonych ładunków, itp.
  • Dewiacja i kompensacja kompasów.
  • Klasyfikacja trymowności ładowni.
  • Stwierdzenie stanu maszyn i urządzeń statku.
  • Stwierdzenie stanu statku.
  • Stwierdzenie stanu statku i jego zasobów przy przejmowaniu lub zdawaniu w time - charter. ("On-, Off-Hire Surveys/ Bunker Surveys)
  • Różne inne rodzaje rzeczoznawstwa technicznego

 

Powered by Agencja VSP